fbpx

ŁDK beneficjentem programu ETNO POLSKA!

Mamy to! Jesteśmy beneficjentami tegorocznej edycji programu ETNO POLSKA! Projekt „Szalom Łask” znalazł uznanie w oczach komisji oceniającej wnioski. To będzie nasz debiut w #etnopolska

W ramach dotacji Łaski Dom Kultury otrzyma od Narodowego Centrum Kultury 34.000zł. „Podwójna korona”, czyli Dom Kultury+, ETNO POLSKA, a idziemy po wiele, wiele więcej!

Do 257 beneficjentów z całej Polski trafi 12 milionów złotych na realizację zadań w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2024, który wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych i regionalnych pielęgnujących dziedzictwo kulturowe.

EtnoPolska obejmuje bardzo szeroki zakres zadań, m. in.:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty;
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym lub nawiązujących do niego, takich jak warsztaty, kursy;
  • organizacja szkoleń, konferencji poświęconych unikalnym zjawiskom kultury ludowej, a także współczesnym zjawiskom zachodzącym w kulturze wsi/folklorze miejskim oraz dokumentacja, tworzenie archiwów, folkloru;
  • zakup/wykonanie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;
  • zakup/wykonanie i renowacja regionalnych strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych,  kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i stanowi odpowiedź na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Źródło: NCK

Pełna lista beneficjentów programu dostępna jest tutaj