fbpx

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łaski Dom Kultury w Łasku,
  ul. Gabriela Narutowicza 11, 98-100 Łask, adres e-mail: kontakt@laskidomkultury.com.pl
  tel. 43 675 37 13.
 2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres:  oklinska@togatus.pl
 3. Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku;
 4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w ŁDK w Łasku, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.
 6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Łaski Dom Kultury w Łasku przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody.
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
  27 kwietnia 2016 r. RODO.
 10. Podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od pracowników Łaskiego Domu Kultury w Łasku, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Inspektor Ochrony Danych:

Kinga Oklińska

e-mail: oklinska@togatus.pl, numer telefonu: +48 533 327 047