fbpx

Regulamin ŁUTW

REGULAMIN ŁASKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU przy Łaskim Domu Kultury w Łasku

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Łaskim Domu Kultury został utworzony w 2008 roku jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz swojego rozwoju intelektualnego.

Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w oparciu o statut Łaskiego Domu Kultury i stanowi jedną z form jego działalności.

§ 2.

Siedzibą ŁUTW jest Łaski Dom Kultury zwany dalej ŁDK w Łasku, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask.

§ 3.

1. Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako sekcja w ramach struktur ŁDK.

2. ŁUTW posługuje się pieczątką o treści Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Łaskim Domu Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask, tel. 43 675 37 13

§ 4.

1. Kształcenie prowadzone jest w zakresie szeroko rozumianego kształcenia kulturalnego człowieka:

– wiedza o kulturze i sztuce,

– nauki społeczne,

– aktywność ruchowa i rehabilitacyjna,

– turystyka i rekreacja,

2. Program obejmuje wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych, biologiczno – społecznych.

§ 5.

Podstawowe formy działalności ŁUTW przy ŁDK to:

-wykłady dla słuchaczy UTW

– konferencje, seminaria,

– zajęcia fakultatywne w ramach sekcji tematycznych (wykłady, konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia ruchowe itp.),

– spotkania integracyjne, wycieczki.

II. Cele i zadania

§ 6.

Podstawowe cele i zadania ŁUTW to:

1. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna
i fizyczna osób starszych.

2. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie.

3. Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów.

5. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.

6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

III. Warunki uczestnictwa

§ 7.

1. Słuchaczem ŁUTW przy ŁDK może zostać każda osoba w wieku 55 + która:

– zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy w ŁUTW podpisując deklarację uczestnictwa w zajęciach

– zapozna się z Regulaminem ŁUTW oraz wyrazi pisemną zgodę na jego przestrzeganie

– dokona opłaty wpisowego oraz opłaty czesnego

2. Deklarację uczestnictwa słuchacz wypełnia tylko raz. Każdorazową zmianę danych osobowych należy zgłosić do koordynatora ŁUTW.

3. Po poprawnym wypełnieniu i złożeniu deklaracji oraz wpłacie czesnego słuchacz otrzymuje Legitymację ŁUTW, która upoważnia go do korzystania z wykładów, udziału w zajęciach, korzystania ze zniżek na wybrane koncerty i wydarzenia organizowane przez ŁDK.

4. Ważność legitymacji przedłużana jest na okres kolejnego semestru lub roku akademickiego po dokonaniu przez słuchacza wpłaty czesnego w określonej wysokości i potwierdzana pieczęcią ŁUTW i podpisem koordynatora.

5. Legitymacja słuchacza zachowuje ważność również w okresie wakacyjnym po zakończeniu danego roku akademickiego.

6. Przyjęcie do ŁUTW jak i skreślenie z listy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów prawa o postępowaniu administracyjnym.

IV. Struktura organizacyjna

§ 8.

1. Organem prowadzącym Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Łaski Dom Kultury w Łasku.

2. Uniwersytetem kieruje Dyrektor ŁDK w Łasku.

3. Organizacją pracy i działań ŁUTW zajmuje się koordynator ŁUTW wyznaczony przez Dyrektora.

4. Organem reprezentującym interesy wszystkich członków Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Rada Słuchaczy, której głównym zadaniem jest dbałość o poprawne funkcjonowanie ŁUTW oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez słuchaczy zasad niniejszego Regulaminu.

§ 9.

1. Koordynator ŁUTW zajmuje się organizacją zajęć Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2. Koordynator ŁUTW we współpracy z Radą Słuchaczy planuje budżet na działalność ŁUTW i przedstawia go Dyrektorowi ŁDK do zaopiniowania.

3. Program zajęć opracowuje koordynator ŁUTW w uzgodnieniu z Radą Słuchaczy.

4. Do zadań koordynatora należą również:

– zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego zajęć,

– dbanie o prawidłową i terminową realizację zajęć,

– zapewnienie właściwej i rzetelnej dokumentacji,

– dbanie o promocję i propagowanie medialne działalności ŁUTW

V. Reprezentacja słuchaczy

§ 10.

  1. Wszyscy Słuchacze ŁUTW stanowią skład Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczy.

2. Ogólne Zgromadzenie Słuchaczy zwołuje Rada Słuchaczy lub dyrektor ŁDK z własnej inicjatywy .

3. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczy ŁUTW należy:

– proponowanie kierunków działalności ŁUTW

– wybór członków Rady Słuchaczy

4. Obrady Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczy UTW są protokołowane a protokół podpisywany przez Radę Słuchaczy.

§11

1. Słuchacze powołują ze swego grona trzyosobową Radę Słuchaczy na okres 1 roku akademickiego. Wybory odbywają się na pierwszym Ogólnym Zgromadzeniu Słuchaczy w obecności Dyrektora Łaskiego Domu Kultury lub osoby go reprezentującej.

2. Kandydat do Rady Słuchaczy musi wyrazić chęć pracy w Radzie Słuchaczy ŁUTW.

3. Wybór członków Rady odbywa się w głosowaniu niejawnym podczas Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczy.

4. W przypadku ustąpienia członka Rady Słuchaczy w czasie trwania kadencji, w celu uzupełnienia składu, Rada może w terminie 30 dni wskazać na miejsce osoby ustępującej nową osobę spośród Słuchaczy ŁUTW. W przypadku kiedy Rada nie skorzysta z tego prawa, uprawnienie do wskazania nowej osoby przechodzi na Dyrektora ŁDK

5. Członkowie Rady Słuchaczy pracują na rzecz ŁUTW społecznie.

6. Do zakresu działania Rady Słuchaczy należy:

– zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczy UTW i składanie sprawozdań z działalności

– opiniowanie, ustalanie tematyki wykładów i seminariów

– pomoc w organizowaniu działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, artystycznej zgodnie z celami ŁUTW oraz potrzebami Słuchaczy

– kontakt i współpraca z Dyrektorem ŁDK oraz koordynatorem, współpraca z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i za granicą, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi

7. Rada Słuchaczy jest reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy.

8. Rada Słuchaczy ma prawo występować do Koordynatora ŁUTW z wnioskami dotyczącymi tematyki wykładów i zajęć dodatkowych oraz w sprawach organizacyjnych ŁUTW, może inicjować zorganizowanie nowych sekcji, kursów, grup zajęć czy imprez.

9. Rada Słuchaczy zobowiązana jest do:

– dbałości o przestrzeganie przez Słuchaczy zasad niniejszego Regulaminu,

– dyscyplinowania słuchaczy do przestrzegania zasad poprawnego współżycia w ŁUTW,

– współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania,

– czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady; posiedzenia Rady Słuchaczy oraz liderów wszystkich sekcji ŁUTW odbywają się 1 raz w miesiącu – termin posiedzeń ustala Koordynator ŁUTW,

– reprezentowania ŁUTW w różnorodnych konferencjach, seminariach, spotkaniach związanych z działalnością na rzecz seniorów,

– zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro słuchaczy i osób współpracujących z ŁUTW w ŁDK.

10. Rada Słuchaczy jest ciałem doradczym, nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi własnej księgowości i nie może posługiwać się pieczęcią ŁUTW, dysponować środkami finansowymi ani podejmować żadnych zobowiązań finansowych.

§ 12.

1. Każda sekcja czy grupa zajęciowa wybiera lidera grupy, który koordynuje sprawy organizacyjne związane z daną sekcją tematyczną (współpracuje z osobą prowadzącą zajęcia, z Radą Słuchaczy oraz Koordynatorem ŁUTW) oraz jest odpowiedzialny za zebranie opłaty za zajęcia dodatkowo płatne.

2. Lider sekcji czy grupy zajęciowej wybierany jest na okres 1 roku na pierwszych zajęciach spośród uczestników sekcji.

3. Każda sekcja w swoich strukturach wybiera tylko i wyłącznie 1 lidera.

4. Lider sekcji kontroluje wpłaty uczestników zajęć, zbiera opłaty za zajęcia i przekazuje je do kasy ŁDK najpóźniej 10 – dnia każdego miesiąca.

5. W przypadku nieuiszczania opłat za zajęcia przez uczestnika, lider sekcji niezwłocznie informuje o tym Koordynatora UTW.

VI. Prawa i obowiązki słuchacza

§ 13.

1. Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza ŁUTW określa niniejszy Regulamin.

2. Słuchacze w szczególności mają prawo do:

– udziału we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych zgodnie z realizowanym programem i przyjętymi zasadami płatności,

– poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności ŁUTW,

– zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych, turystycznych oraz korzystania w tym celu w ramach zajęć programowych z pomieszczeń Łaskiego Domu Kultury,

– wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,

– inicjowania nowych form działalności,

– posiadania legitymacji słuchacza,

– udziału w spotkaniach ogólnych i odbywających się tam głosowaniach

– zgłaszania swoich uwag i wniosków do Rady Słuchaczy ŁUTW lub Koordynatora ŁUTW,

3. Prawa słuchacza wygasają w przypadku:

– rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach,

– z dniem podjęcia przez Koordynatora ŁUTW decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy,

– z dniem zakończenia roku akademickiego.

4. Słuchacze ŁUTW mają obowiązek:

– przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

– przestrzegania ustaleń Koordynatora ŁUTW i Dyrektora ŁDK,

– uczestniczenia w zajęciach umieszczonych na planie zajęć,

– zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, podczas zajęć teoretycznych oraz poprzez udział w sekcjach zainteresowań i w zajęciach fakultatywnych,

– postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

– poszanowania i dbałości o mienie ŁDK i instytucji współpracujących,

– terminowego wpłacania czesnego oraz regularnych opłat za zajęcia dodatkowo płatne,

– przestrzegania norm i zasad kultury osobistej w miejscach publicznych.

VII. Plan i organizacja zajęć

§ 14.

1. Podstawą działalności ŁUTW jest program zajęć obejmujący jeden rok akademicki, który trwa od 1 października do 31 maja danego roku kalendarzowego (za wyjątkiem inauguracji i zakończenia roku akademickiego).

2. Rok akademicki jest podzielony na 2 semestry.

3. Organizację roku akademickiego określa Dyrektor ŁDK.

4. Zapisy na dany rok akademicki oraz do sekcji trwają we wrześniu podczas dyżurów wyznaczonych przez Koordynatora ŁUTW, a także przed każdym wykładem

4. Program zajęć opracowuje Koordynator ŁUTW w uzgodnieniu z Radą Słuchaczy i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi ŁDK.

5. W ramach programu zajęć ŁUTW oferowane są zajęcia bezpłatne oraz zajęcia dodatkowo płatne.

6. Warunkiem rozpoczęcia zajęć dodatkowych jest powstanie grupy liczącej minimum 8 osób. Zajęcia te są dodatkowo płatne przez słuchaczy ŁUTW.

7. Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem semestru.

8. O bieżących wydarzeniach lub zmianach, Słuchacze będą informowani za pomocą strony internetowej oraz plakatów.

§ 15.

1. Każdy słuchacz uczestniczy w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie sekcji.

2. Za zajęcia dodatkowe słuchacz uiszcza opłatę z góry na początku każdego miesiąca (do 5-go każdego miesiąca) u lidera grupy.

3. Kwotę za zajęcia dodatkowo płatne ustala Dyrektor ŁDK.

4. Opłaty wniesione za uczestnictwo w zajęciach nie podlegają zwrotowi, ale istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności (szpital, sanatorium). Rezygnacja powinna być zgłoszona pisemnie do koordynatora ŁUTW najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego nieobecność.

§ 16.

1. Każdy słuchacz ŁUTW zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji słuchacza ŁUTW i okazywania jej przed każdym wykładem Koordynatorowi ŁUTW lub wyznaczonemu pracownikowi ŁDK.

2. Każdy słuchacz potwierdza swoją obecność na wykładach własnoręcznym podpisem na liście.

VIII. Skreślenie z listy słuchaczy

§ 17.

Utrata prawa słuchacza ŁUTW w Łasku następuje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia z ŁUTW w Łasku złożonego pisemnie,

b) skreślenia z listy słuchaczy przez Koordynatora ŁUTW z powodu:

– nie wniesienia opłat w określonych terminach,

– nie przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego,

– niewłaściwego postępowania,

– zachowania godzącego w dobre imię Uniwersytetu.

c) słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Koordynatora ŁUTW do Dyrektora ŁDK

IX. Finanse, baza lokalowa. obsługa

§ 18.

1. Łaski Dom Kultury zapewnia Łaskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku:

– pomieszczenia do prowadzenia zajęć,

– pracę koordynatora,

– obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,-

– obsługę finansowo – księgową,

2.Działalność ŁUTW z założenia jest częściowo finansowana przez słuchaczy w postaci:

– opłaty semestralnej (czesne),

– opłaty za zajęcia fakultatywne,

– pokrywania kosztów związanych z wyjazdami na wycieczki, do teatru, na konkursy itp.

3.Innymi źródłami finansowania działalności ŁUTW są:

– środki planowane w budżecie Łaskiego Domu Kultury,

– dobrowolne wpłaty wnoszone indywidualnie na konto ŁDK przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, z jednoznacznym przeznaczeniem na działalność ŁUTW,

– dotacje, darowizny, programy tematyczne, itp.

4. Wysokość czesnego i wpisowego jest corocznie ustalana przez Dyrektora Łaskiego Domu Kultury na podstawie wyników finansowych poprzedniego roku i z uwzględnieniem programu bieżącego roku.

5. Nadzór na gospodarką finansową Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawuje księgowość Łaskiego Domu Kultury.

6. Do wydatkowania środków finansowych ŁUTW uprawniony jest wyłącznie Koordynator ŁUTW, wydatkowane środki muszą być uzgadnianie i zaakceptowane przez Dyrektora ŁDK lub jego Zastępcę.

7. Do reprezentowania ŁUTW na zewnątrz upoważniony jest Dyrektor ŁDK, Zastępca Dyrektora oraz Koordynator posługujący się pieczątką ŁUTW.

8. Wszystkie wpłaty pobrane od słuchaczy ŁUTW księgowane są na koncie edukacyjnym ŁDK, stanowią przychód własny instytucji, pozostają w pełnej dyspozycji Dyrektora ŁDK i przekazywane mogą być tylko i wyłącznie na cele zgodne ze statutem Łaskiego Domu Kultury.

X. Przepisy końcowe

§ 19.

1. Koordynator UTW ma prawo do wydawania zaświadczeń i legitymacji słuchacza.

2. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.

3. Dyrektor ŁDK zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, w uzgodnieniu z Radą Słuchaczy.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2019 r.