fbpx

Angielski dla Seniorów

Aby wziąć udział w szkoleniu Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

– w chwili przystąpienia do Projektu mieć 25-49 lat i posiadać wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne czyli maksymalnie średnie (do poziomu ISCED 3 włącznie), lub w chwili przystąpienia do Projektu mieć 50 lat i więcej bez względu na poziom wykształcenia;

– uczyć się, pracować lub zamieszkiwać w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego.

Do Projektu zapraszamy zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Projekt jest dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami.

Chcielibyśmy podkreślić raz jeszcze, że uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu. Zapewniamy materiały dydaktyczne dla każdego Uczestnika oraz wykwalifikowaną kadrę lektorów.