Regulamin

Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

przy Łaskim Domu Kultury

 1. Postanowienia ogólne

Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w skrócie ŁUTW, funkcjonuje w strukturach Łaskiego Domu Kultury jako jedna z sekcji. Działa w oparciu o Statut Łaskiego Domu Kultury, szczególnie w zakresie edukacji, kultury i wychowania – Rozdz. 2. § 6. p. 1-3. Statutu ŁDK.

ŁUTW został utworzony w 2008 roku. Prowadzi działalność na rzecz społeczeństwa Łasku i regionu, zwłaszcza emerytów i rencistów, umożliwiając im długotrwałe kształcenie, rozwój zainteresowań, aktywność fizyczną oraz udział w życiu społecznym i kulturalnym. Siedzibą ŁUTW jest Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask.

 1. Cele i zadania

Głównym celem działalności ŁUTW jest wspieranie seniorów w jak najdłuższym utrzymaniu dobrego stanu zdrowia, samodzielności i satysfakcjonującego życia, a w szczególności:

 1. zachowanie i rozwijanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej

 2. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia i nauki, a między innymi: kultury, psychologii, medycyny, historii, religioznawstwa, literatury, sztuki, przyrody i turystyki

 3. rozwijanie zainteresowań, pasji i umiejętności

 4. podtrzymywanie komunikacji międzyludzkiej, integrowanie środowiska ludzi dojrzałych

 5. przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, izolacji i wykluczenia społecznego

 6. zaangażowanie w życie społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa i działalność charytatywna.

 1. Formy działalności

 1. Specjalistyczne wykłady z różnych dziedzin

 2. Lektoraty języków obcych

 3. Sekcje i koła zainteresowań, m.in. plastyczna, turystyczna, informatyczna, taneczna

 4. Zajęcia warsztatowe, np. kulturoznawcze, literackie

 5. Praktyczne zajęcia w zakresie kultury fizycznej, jak: pływanie, callanetics, nordic walking

 6. Kursy, np. samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, fotografowania

 7. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze

 8. Spotkania okolicznościowe, integracyjne

 9. Wystawy i wernisaże

 10. Udział w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych

 11. Pomoc koleżeńska i wspomaganie potrzebujących

 1. Słuchacze – prawa i obowiązki

 1. Słuchaczem ŁUTW może zostać każda osoba bez względu na wiek i poziom wykształcenia, jeżeli:

 • zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy i udział w zajęciach

 • opłaci wpisowe oraz ustaloną składkę semestralną lub roczną.

 1. Słuchacz otrzymuje legitymację członkowską aktualizowaną na początku każdego semestru lub roku, służącą także jako identyfikator.

 2. Członkostwo ustaje w przypadku:

 • rezygnacji słuchacza z uczestnictwa w zajęciach

 • uporczywego łamania postanowień Regulaminu

 • skreślenia na skutek nieopłacenia składki za kolejny semestr lub rok.

 1. Słuchacze mają prawo do:

 • poszanowania godności osobistej i życzliwości ze strony każdego członka społeczności ŁUTW,

 • uczestnictwa we wszystkich organizowanych wykładach i zajęciach,

 • korzystania w ramach zajęć programowych z pomieszczeń Łaskiego Domu Kultury

 • wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach oraz inicjowanie nowych form działalności oraz proponowanie zmian w regulaminie.

 • czynnego i biernego udziału w wyborach Zarządu ŁUTW, liderów sekcji i innych grup.

 1. Do obowiązków słuchaczy należy:

 • aktywne uczestnictwo w wykładach i zadeklarowanych zajęciach grupowych

 • przestrzeganie Regulaminu ŁUTW

 • opłacanie składek semestralnych lub rocznych w wyznaczonym terminie; składki są potwierdzane wpisem w legitymacji słuchacza

 • wnoszenie opłat za zajęcia w sekcjach w terminach ustalonych przez liderów grup

 • troska o dobro i rozwój ŁUTW, poszanowanie sprzętów i mienia Łaskiego Domu Kultury

 1. Organizacja i władze

 1. Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jedną z form działalności Łaskiego Domu Kultury i podlega Dyrektorowi ŁDK. Organizacją i koordynacją pracy ŁUTW zajmuje się Zarząd oraz współpracujący z Zarządem liderzy sekcji zainteresowań, warsztatów i lektoratów. Pracownicy ŁDK udzielają pomocy administracyjnej, technicznej i gospodarczej.

 2. Zarząd ŁUTW wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez Ogólne Zebranie Słuchaczy w głosowaniu jawnym. Ogólne Zebranie Słuchaczy może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym. Wyboru dokonuje się większością głosów obecnych słuchaczy. Kandydaci do Zarządu muszą być studentami ŁUTW i są zgłaszani przez studentów ŁUTW.

 3. Zarząd ŁUTW liczy od 7 do 10 osób i wybierany jest na okres 5 lat. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesów, sekretarzy i skarbnika. Liczbę wiceprezesów i sekretarzy ustala Zarząd w zależności od potrzeb.

 4. Zarząd podejmuje decyzje organizacyjne i merytoryczne dotyczące tematyki i terminów wykładów oraz innych dodatkowych zajęć. Zatwierdza rodzaje sekcji funkcjonujących w poszczególnych semestrach i wspiera ich działalność.

 5. Zajmuje się emisją materiałów informacyjnych, w tym harmonogramem zajęć. Decyzje w sprawie terminów i lokalizacji zajęć konsultuje z Dyrektorem lub pracownikami ŁDK z odpowiednim wyprzedzeniem.

 6. Zarząd nadzoruje prawidłowość dochodów i wydatków

 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na semestr. W obradach mogą brać udział: Dyrektor ŁDK, kronikarz, liderzy sekcji zainteresowań, warsztatów i lektoratów oraz zaproszeni goście.

 8. Uchwały Zarządu podejmowane są kolegialnie większością głosów. Protokół z posiedzeń sporządza sekretarz Zarządu.

 9. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności na koniec każdego roku akademickiego podczas Ogólnego Zebrania Słuchaczy.

 1. Fundusze

 1. ŁUTW swoją działalność finansuje głównie ze składek słuchaczy (czesne).

 2. Opłaty od słuchaczy przyjmuje skarbnik lub inna upoważniona osoba i przekazuje je do księgowości ŁDK na potrzeby ŁUTW. Słuchacze otrzymują odpowiednie potwierdzenie wpłaty.

 3. Działalność ŁUTW może być również finansowana z:

 • budżetu miasta (dotacji) poprzez przekazanie jej na każdy rok budżetowy Łaskiemu Domowi Kultury

 • dobrowolnych wpłat od sponsorów

 • budżetu Łaskiego Domu Kultury (przychody własne)

 • dotacji z innych źródeł.

 1. Wysokość opłaty wpisowej i czesnego ustala Zarząd na początku każdego roku akademickiego.

 2. Zarząd może podejmować decyzje o częściowej refundacji niektórych nadzwyczajnych wydatków ponoszonych w sekcjach i w innych formach działalności.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Ustanawia się wyróżnienie „Zasłużony dla Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz „Przyjaciel Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Tytuły przyznaje się wykładowcom, instruktorom, słuchaczom i innym osobom za zasługi dla ŁUTW. Regulamin przyznawania tytułu opracowuje Zarząd.

 2. ŁUTW posiada pieczęć okrągłą, podłużną oraz pieczęcie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

 3. Zmiany w Regulaminie wprowadza Zarząd ŁUTW uchwałą, a zatwierdza najbliższe Ogólne Zebranie Słuchaczy.

 4. Rok akademicki trwa od października lub od ostatniej dekady września do czerwca następnego roku i jest podzielony na dwa semestry.

 5. Zapisy na dany rok akademicki trwają we wrześniu i w październiku.

 6. Za opracowanie programu edukacyjnego, poziom merytoryczny zajęć oraz prawidłową i terminową realizację odpowiadają Prezes i Wiceprezesi Zarządu.

 7. Na zakończenie roku akademickiego słuchacze mogą otrzymać – po wcześniejszym zgłoszeniu – certyfikaty uczestnictwa.

 

Regulamin przyjęty na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy ŁUTW w dniu 18 lutego 2014 roku.

Nadchodzące Wydarzenia

  27 Mar 2019   17:30 - 19:00
   Podwieczorek z Gwiazdą - Magdalena Zawadzka
  29 Mar 2019   18:00 - 20:00
   Mikromusic Acoustic Trio
  05 Kwi 2019   17:30 - 22:00
   Wyjazd - Termy Uniejów
  10 Kwi 2019   18:00 - 19:00
   Koncert - Daniel Spaleniak
  24 Kwi 2019   18:00 - 19:00
   Tymon Tymański - Koncert

Projekty:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. 

Polityka prywatności