REGULAMIN OGÓLNY ZAWODÓW, IMPREZ I POKAZÓW MODELARSKICH
organizowanych przez
Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury w Łasku.


I. Główne cele:
1. Angażowanie uczniów i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
modelarskich dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
2. Prowadzenie sportowej działalności modelarskiej na obszarze działania samorządu terytorialnego
i poza nim.
3. Promocja i rozpowszechnianie wiedzy o dyscyplinach sportów lotniczych, w szczególności
o modelarstwie lotniczym i kosmicznym wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w zawodach,
imprezach i pokazach modelarskich.
II. Organizatorzy:
1. Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury w Łasku.
2. Instytucje i osoby prywatne użyczające obiekty i sprzęt oraz pomoc organizacyjną i materialną.
III. Uczestnictwo:
Prawo startu w zawodach mają uczestnicy znający przepisy danej kategorii modelarskiej, kategorii
wiekowej, regulamin imprezy.
IV. Zgłoszenia:
W każdej imprezie obowiązują zgłoszenia imienne zawodników z podaniem daty urodzenia, typu
modelu, numeru licencji, używanej częstotliwości radiowej, środku transportu, danych
personalnych oraz danych personalnych osób towarzyszących.
V. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorzy z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo interpretacji przepisów
organizacyjnych niniejszego regulaminu oraz jego zmian w sytuacjach nie przewidzianym w nim.
2. Uczestnicy zawodów, imprez i pokazów modelarskich wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie
wyników oraz na publiczne podanie ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, daty
urodzenia i numeru licencji.
3. Organizatorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku , wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych uczestników, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach
promujących program klubu i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały
graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku , wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych uczestników.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy , radia
i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje
wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami )
w tym m. in : utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej,
na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym
m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub
fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem
satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas
nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski
jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
5. Organizatorzy są uprawnieni do korzystania - w imieniu zwycięskich szkół, placówek, klubów
itp. oraz poszczególnych zawodników - z przysługujących im wszystkich autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego wobec ich wizerunku. Organizatorzy są uprawnieni do
korzystania z utrwalonego wizerunku bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody zwycięzców
czy ich Rodziców/Opiekunów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego
wykorzystania wizerunku i wypowiedzi wszystkich uczestników, w celu wykorzystania do
promocji w środkach masowego przekazu na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 5
niniejszego Regulaminu .
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami .
7. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zawodów, imprez
i pokazów modelarskich.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody, imprezy i pokazy modelarskie oraz powrotu z nich.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki w czasie
zawodów i pokazów modelarskich.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione w trakcie trwania
zawodów, imprez i pokazów modelarskich .
11. Organizatorzy posiadają ubezpieczenie OC na działalność klubu.
VI. Reklamacje:
Reklamacje (protesty) dotyczące wyników sportowych mogą być składane na ręce Sędziego
Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu zawodów z uiszczenien kaucji 50 euro. Po tym
terminie reklamacje nie będę uwzględniane.
VII. Postanowienia końcowe:
Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora
za wytłumaczenie. Każdy z uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy Regulamin
i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z zawodów.

Nadchodzące Wydarzenia

  25 Sty 2019   18:00 - 20:00
   W krainie magii i czarów - finisaż wystawy malarstwa Mariusza Gosławskiego
  26 Sty 2019   11:00 - 18:00
   Winter Workshop Express vol. 8
  29 Sty 2019   18:00 - 19:00
   Popis uczniów SOM
  30 Sty 2019   18:00 - 19:00
   Pieśni Żydów Sefardyjskich
  02 Lut 2019   16:00 - 19:00
   Pierwsze spotkanie Milonga
  15 Lut 2019   17:30 - 22:00
   Wyjazd - Termy Uniejów

Polecamy:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. 

Polityka prywatności