STATUT
KLUBU MODELARSTWA LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO
ŁASKIEGO DOMU KULTURY
aktualny na dzień 27.11.2010


Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny:

§ 1
Uczniowski Klub Sportowy Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury, zwany dalej „Klubem" jest
stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków modelarstwa.
§ 2
1. Terenem działania Klubu jest województwo łódzkie.
2. Siedzibą Klubu jest ŁASKI DOM KULTURY.
§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust.4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz
posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą- Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty, statutem
Klubu oraz przestrzega przepisów Aeroklubu Polskiego i Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§ 5
Klub używa pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych oraz legitymacji członkowskich zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział 2. Cel i środki działania:
§ 6
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie uczniom zajęć politechnicznych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół, ŁDK
oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków.
2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw modelarskich dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i zainteresowań .
3. Prowadzenie sportowej działalności modelarskiej na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Rozpowszechnianie wiedzy o sportach lotniczych a szczególnie o sporcie modelarskim.
5. Organizowanie zawodów , imprez , konkursów , pokazów i wystaw modelarskich.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
7. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz obronności kraju.
§ 7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrekcjami szkół, klubami sportowymi, organizacjami,
przedsiębiorstwami, instytucjami oraz władzami samorządowymi i sportowymi.
§ 8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców
uczniów.
Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki:
§ 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych i zwyczajnych młodocianych,
2. wspierających.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice, nauczyciele i osoby interesujące się modelarstwem
lotniczym i kosmicznym, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.Uczestnictwa w walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3
ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd
i zadeklarują pomoc materialno - finansową lub inną dla Klubu.
§13
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§14
Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
§15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1.Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu.
3. Śmierci członka.
4.Rozwiązanie się Klubu.
Rozdział 4. Władze Klubu:
§ l6
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Klubu,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego
Zebrania Klubu.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§17
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały
i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do
głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§19
1. Zarząd Klubu składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i
Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
§ 20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a
w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6.zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.
§21
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych
obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia
uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu. 5. Do czynności Komisji
Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów
ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub
odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie
do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie
posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań
Zarządu.
§ 23
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w istotny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30
dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania
nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć1/3 pochodzących z wyboru.
Rozdział 5. Wyróżnienia i kary:
§ 25
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.
§ 26
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym
przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział 6. Majątek i fundusze Klubu:
§27
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług),
e) dochody ze sprzedaży majątku,
f) majątek,
g) inne źródła.
§28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu lub podpis
samego Prezesa.
Rozdział 7. Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu:
§29
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 30
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Nadchodzące Wydarzenia

  25 Sty 2019   18:00 - 20:00
   W krainie magii i czarów - finisaż wystawy malarstwa Mariusza Gosławskiego
  26 Sty 2019   11:00 - 18:00
   Winter Workshop Express vol. 8
  29 Sty 2019   18:00 - 19:00
   Popis uczniów SOM
  30 Sty 2019   18:00 - 19:00
   Pieśni Żydów Sefardyjskich
  02 Lut 2019   16:00 - 19:00
   Pierwsze spotkanie Milonga
  15 Lut 2019   17:30 - 22:00
   Wyjazd - Termy Uniejów

Polecamy:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. 

Polityka prywatności